Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 11928 View view 54.198.139.134 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  ข้อมูล เจ้าคณะจังหวัด อำเภอ ตำบล จ.อุดรธานี บันทักเมื่อ 18/08/2016 ( 282)

 สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี

 
                                                                                          
 
ที่ตั้ง                                 วัดศรีคุณเมือง                                     
 
                                      ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 
โทรศัพท์                             081-5744777                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระมุนีสารประสาธน์                  โทรศัพท์  081-5744777
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระครูสังฆรักษ์ธงชัย จิตฺตสํวโร    โทรศัพท์  080 92765112
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูธรรมสโมธาน                   โทรศัพท์  081 7491157
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ       พระสมัย สมาจาโร                     โทรศัพท์  081 0531063
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูปภัสสรกิตติคุณ                โทรศัพท์  085 4576167
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระเกชา  สุเมโธ                       โทรศัพท์  082 1215628                                                                                          
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ
 
                                                                                          
 
ที่ตั้ง                                 วัดโนนหวาย                                      
 
                                      ตำบลโนนหวาย   อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี 41220
 
โทรศัพท์                             042-299235                                     
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูโฆสิตคณารักษ์                โทรศัพท์  042-299235
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระมหาบุญรอด  กตปุญฺโญ          โทรศัพท์  082 3060525
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูนิวิฐสังฆการ                   โทรศัพท์  081 0450131
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระครูบรรพตจริยคุณ                โทรศัพท์  081 0610653
 
                                                                                          
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกุดจับ
 
                                                                                          
 
ที่ตั้ง                                 วัดสระบัว                                         
 
                                      ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250
 
โทรศัพท์                             081-8730452                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูปทุมศิลาวัฒน์                 โทรศัพท์  081-8730452
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระครูโอภาสธรรมฐิติ                โทรศัพท์  083 2867652
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูสุวัฒนาภิรม                     โทรศัพท์  089 5729864
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระณัฐวุฒิ  ทีปธมฺโม                 โทรศัพท์  089 9411252
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูสิริปัญญารังสี                  โทรศัพท์  089 -8621166
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระอธิการวันชัย สุจิณฺโณ            โทรศัพท์  089 5774903
 
                                                             
 
         สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
 
                                                                                          
 
ที่ตั้ง                                 วัดจอมมะณีย์                                     
 
                                      ตำบลหนองกุงศรี  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 41240
 
โทรศัพท์                             081-8733708                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูญาณวิโมกข์                   โทรศัพท์  081-8733708
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระอำนาจ  อาภากโร               โทรศัพท์  086 6379211
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูสุวิธานกิจจาภรณ์             โทรศัพท์  081 7391463
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระสมสมัย  อานนฺโท                โทรศัพท์  081 9645739
 
                                                                                          
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
 
                                                                                          
 
ที่ตั้ง                                 วัดศรีชมชื่น                                        
 
                                      ตำบลอ้อมกอ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 41190
 
โทรศัพท์                             081-0473498                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูสิริกิจโกศล                    โทรศัพท์  081-0473498 
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระถาวร ถาวรธมฺโม                 โทรศัพท์  085 7474967
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูวรปัญญาวิทิต                 โทรศัพท์  042 271436
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระอธิการลำพูน  ถาวโร             โทรศัพท์  081 0535703
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูบวรมงคลกิจ                   โทรศัพท์  081 0535703
 
                                                                                          
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
 
                                                                                          
 
ที่ตั้ง                                 วัดสระแก้ว                                        
 
                                      ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150
 
โทรศัพท์                             081 9652542                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูสิริจันทโสภณ                  โทรศัพท์  081 9652542
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระครูสุตปัญญาภิวัฒน์              โทรศัพท์  082 3015294
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูโอภาสรัตนคุณ                โทรศัพท์  089 5734693
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระทศพร ธมฺธีโร                     โทรศัพท์  084 4014323
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูโสภณธรรมคุต                 โทรศัพท์  089 8413816
 
                                                                                         
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
 
                                                                                          
 
ที่ตั้ง                                 วัดโพธิ์ศรีทุ่ง                                       
 
                                      ตำบลทุ่งฝน   อำเภอทุ่งฝน   จังหวัดอุดรธานี 41310
 
โทรศัพท์                             082-8376723                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                      พระครูปริยัติโพธิทักษ์                 โทรศัพท์  082-8376723
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระอธิการวิมงคล  ธีรธมฺโม          โทรศัพท์  089 2784991
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                 -                                       โทรศัพท์  -
 
                                                                                          
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
 
                                                                                          
 
ที่ตั้ง                                 วัดเทพสุรินทร์                                     
 
                                      ตำบลตูมใต้  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 41110
 
โทรศัพท์                             089-9379993                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูอุดมกิจจาภรณ์                โทรศัพท์  089 9379993
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระสมุห์ทองล้วน  ติสฺสวโร          โทรศัพท์  081 0547439
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูกิตติรัตนสุนทร                โทรศัพท์  080 1897055
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระอธิการสนั่น ธมฺมธีโร             โทรศัพท์  081 6722276
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระมหาสุพล สุพโล                   โทรศัพท์  080 1897055
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระบัณฑิต  อคฺคธมฺโม               โทรศัพท์  081 1467753
 
                                                                                          
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองแสง
 
                                                                                          
 
ที่ตั้ง                                 วัดสะอาดเรืองศรี                                 
 
                                      ตำบลนาดี  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี 41340
 
โทรศัพท์                             081-0505149                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูสิริโชติคุณ                     โทรศัพท์  081-0505149
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระวิชัย  ปญฺญาทีโป                 โทรศัพท์  083 2886257
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  พระครูนิมิตสาธุวัฒน์                  โทรศัพท์  087 8572705
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระฉกาจน์ ธีรปญฺโญ                โทรศัพท์  080 9657246
 
 
 
          สำนักงานเจ้าคณะอำเภอสร้างคอม
 
                                                                                            
 
ที่ตั้ง                                   วัดสามัคคีพัฒนาราม                             
 
                                        ตำบลหินโงม อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  41260
 
โทรศัพท์                               085 2243292                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ รก.                   พระครูสุพัฒนกิจวิมล               โทรศัพท์          085 2243292
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ            พระอัคเรศ อคฺคปญฺโญ              โทรศัพท์          084 7899088
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                                                          โทรศัพท์   
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ                                               โทรศัพท์  
 
                                                                                               
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
 
                                                                                            
 
ที่ตั้ง                                   วัดสันติวนาราม                                   
 
                                        ตำบลหนองเม็ก   อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 41130
 
โทรศัพท์                               081 8736259                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                         พระ ดร.มหาบาง เขมานันโท        โทรศัพท์  081 8736259
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ             พระระวิ  รวิวณฺโณ                   โทรศัพท์  086 2297739
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                    พระครูวิมลปัญญากร                 โทรศัพท์  042 208134
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระวิลรัตน์  อริยวฑฺฒโน           โทรศัพท์  042 208134
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                                                           โทรศัพท์ 
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ                                                โทรศัพท์ 
 
                                                                                             
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอไชยวาน
 
                                                                                            
 
ที่ตั้ง                                   วัดไชยนาถวราราม                               
 
                                        ตำบลไชยวาน   อำเภอไชยวาน   จังหวัดอุดรธานี 41290
 
โทรศัพท์                               083 3390455                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                         พระครูวิชัยสิทธิการ                 โทรศัพท์  083 3390455
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ            พระอัมพวรรณ  ถาวโร              โทรศัพท์  086 8531769
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                    พระครูปัญญาธรรมสาธร            โทรศัพท์  085 7576740
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระทองสุข ทีปงฺกโร                 โทรศัพท์  081 0508704
 
                                                                                          
 
 สำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
 
                                                                                            
 
ที่ตั้ง                                   วัดโพธิ์ชัยศรี                                       
 
                                        ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี 41160
 
โทรศัพท์                               087 9485893                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                         พระภาวนาวิมล  วิ.                  โทรศัพท์  087 9485893
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ            พระมหาวิทยา  สิริภทฺโท            โทรศัพท์  089 7435105
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                    พระครูพุทธบทบริรักษ์               โทรศัพท์  089 9428986
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระครูโพธิคุณาวลัย                 โทรศัพท์  083 1501136
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                    พระครูสีลคุณารักษ์                  โทรศัพท์  087 8600202
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระสุนทร  ฐิตปญฺโญ               โทรศัพท์  085 3625503
 
                                                                                            
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอน้ำโสม
 
                                                                                            
 
ที่ตั้ง                                   วัดแสงนิมิตร                                      
 
                                        ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม   จังหวัดอุดรธานี 41210
 
โทรศัพท์                               086-2216269                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                         พระครูโอภาสวรคุณ                 โทรศัพท์  086-2216269
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ             พระพิสิฐ  ปริปุณฺโณ                 โทรศัพท์  089 4226726
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                    พระครูวิชัยมังคโลภาส               โทรศัพท์  086 2228004
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระสีหา  กนฺตสีโล                  โทรศัพท์  089 9836831
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                    พระครูสุวรรณขันติธรรม            โทรศัพท์  089 5749722
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระสง่า อุตฺตโม                      โทรศัพท์  082 1114134
 
                                                                                            
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอนายูง
 
                                                                                            
 
ที่ตั้ง                                   วัดเทพสิงหาร                                     
 
                                        ตำบลนายูง  อำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี  41380
 
โทรศัพท์                               042-257042                                     
 
เจ้าคณะอำเภอ                         พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์           โทรศัพท์  042-257042
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ             พระสมหวัง ยโสธโร                  โทรศัพท์  042-257042
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                    พระครูสุตปัญญาภิรม                โทรศัพท์  087 9493570
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ        พระจันทร์ อธิมุตฺโม                  โทรศัพท์  042 132577
 
                     
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ
 
                                                                                           
 
ที่ตั้ง                                  วัดชัยภูมิ                                           
 
                                      ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี      
 
โทรศัพท์                             089 9402967                                    
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูประสิทธิ์กิตติสาร              โทรศัพท์  089 9402967
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระศุภกร ญาณธโร                   โทรศัพท์  086 6427683
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                  -                                         โทรศัพท์  -
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      -                                         โทรศัพท์  -
 
 
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
 
                                                                                           
 
ที่ตั้ง                                  วัดสว่างอัมพวัน                                    
 
                                      ตำบลวังสามหมอ  อำเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 41280
 
โทรศัพท์                             085-6473635                                    
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูมงคลญาณประยุต              โทรศัพท์  085-6473635
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระครูชินวรวิวัฒน์                    โทรศัพท์  089 4219427
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูสาธุกิจจารักษ์                   โทรศัพท์  081 6701666
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระสงวน  อภิปุณฺโณ                  โทรศัพท์  088 3280221
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูวิสุทธิธรรมานุศาสก์            โทรศัพท์  081 7290864
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ       พระประเสริฐ  เขมวโร                 โทรศัพท์  -
 
                                                                                              
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์
 
                                                                                           
 
ที่ตั้ง                                  วัดพระแท่น                                        
 
                                       ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130
 
โทรศัพท์                             085-7489920                                    
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูมัญจาภิรักษ์                    โทรศัพท์  085-7489920
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระสัญญาลักษณ์ จนฺทสุวณฺโณ       โทรศัพท์  087 8661927
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                   พระครูวิบูลธรรมรัต                   โทรศัพท์  086 7135943
 
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ      พระอธิการอาคม  ปญฺญธโร          โทรศัพท์  089 8638189
 
                                                                                             
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอกู่แก้ว
 
                                                                                           
 
ที่ตั้ง                                  วัดมัชฌิมาวาส                               
 
                                       อ.เมือง จ.อุดรธานี       
 
โทรศัพท์                             084 9554055                                  
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูสมุห์สายบัว กิตติโสภโณ     โทรศัพท์  084 9554055
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ          พระสยาม เตชปัญโญ                  โทรศัพท์  087 1429909
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                                                           โทรศัพท์   
 
                                                                                           
 
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลาปาคม
 
                                                                                           
 
ที่ตั้ง                                  วัดลุมพินีวันวราราม                               
 
                                      บ้านดอนกลาง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
 
โทรศัพท์                             084 786 4559                                   
 
เจ้าคณะอำเภอ                       พระครูอาทรวนกิจ                    โทรศัพท์  084 786 4559
 
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ           พระปัญญา ปญฺญาธโร               โทรศัพท์  085 2735349 
 
รองเจ้าคณะอำเภอ                                                           โทรศัพท์ 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมบุรี
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  082-1225305
ติดต่อผู้ดูแล mbr.school8@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo