Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 11928 View view 54.198.139.134 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : วิสัยทัศน์  บันทักเมื่อ 19/08/2016 09:51 น.

 วิสัยทัศน์ (Vission)

            ภายในปี๒๕๖๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างการสมบูรณ์แข็งแรง มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีทักษาะความรู้ทุกกลุ่มสาระ สนใจและทำงานอย่างมีความสุข สนันสนุนครูให้ได้รับการอบรม สัมมนา ในวิชาที่สอน แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ พัฒนาองค์กรให้เป็นระบบ มีระเบียบ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทันสมัย คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ จัดสภาพแล้วล้อมและการบริการ  มีการประกันคุณภาพภายใน ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สมาคมอาเซียน

 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมบุรี
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  082-1225305
ติดต่อผู้ดูแล mbr.school8@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo