Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 11928 View view 54.198.139.134 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : พันธกิจ  บันทักเมื่อ 19/08/2016 09:52 น.

 พันธกิจ (Mission)

ด้านคุณภาพผู้เรียน

๑.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๒.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๓.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๔.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

๕. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๖. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

ด้านการจัดการศึกษา

๗. สนับสนุนครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙.คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผล

๑๐.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๑๑.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๒.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๑๔.  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษา

ด้านมาตรการส่งเสริม

๑๕.  จัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๑๖. ศึกษาประชาคมอาเซียน

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมบุรี
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  082-1225305
ติดต่อผู้ดูแล mbr.school8@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo